1864 – Η θεμελίωση του Αμυντικού Στρατώνα στο λόφο της Περάνθης

Άρτα, 14 Ιανουαρίου 1864

Προ τινών ημερών έφθασεν ενταύθα ο διοικητής Ιωαννίνων Δερβίς πασάς, συνοδευόμενος υπό δύο μηχανικών Άγγλων και του Κιαμήμ Βέη επίσης μηχανικού. Επιθεωρήσας μετά σπουδής τας θέσεις εν αις ο στρατός ευρίσκετο και το φρούριον, διέταξε ν’ αρχήση η κατασκευή στρατώνος και οχυρωμάτων επί του λόφου του προσβλέποντος προς το φρούριον Άρτης. Αρξαμένων δε των εργασιών ανεκαλύφθησαν θεμέλια τοιχών αρχαιοτάτων ων οι μικροί λίθοι εισί 7 πήχεων μήκος και 3 πλάτους (περίπου 4 χ 1.70 μέτρα), εφ’ ων συμβουλή των Άγγλων μηχανικών βασισθήσονται τα νέα οχυρώματα ως επί σταθεροτέρων θεμελίων. Ήρχισαν όθεν και αι καταναγκαστικαί συνεισφοραί των χριστιανών της επαρχίας μας, αι αγγαρείαι και τα πρόστιμα τοις αρνουμένοις προσφέρειν εκδουλεύσεις τη υψυλή Πύλη. Συνεπεία τούτων εσχηματίσθη επιτροπή εξ επισήμων οθωμανών προς διευθέτησιν της μεταξύ Ιωαννίνων και Άρτης πετρώδους και τραχείας οδού, και της μεταξύ Άρτης και της εν τω κόλπω της πρεβέζης αποβάθρας Σαλαόρας. Εννοείς, ότι και ταύτα θέλουσι γίνει διά συνεισφοράς των πέριξ χωρίων και αγγαρείας. Εφυτεύθησαν υπό των ειρημένων χωρίων επί της οδού ταύτης εν διαστήματι 2 ημερών νεόφυτα δένδρα, τα οποία θέλουσιν αναβή εις 38,000. Επίσης φυτεύονται υπό των δυστυχών κατοίκων χριστιανών αμισθί παρά το φρούριον 2000 πορτοκαλέαι, ων η διατήρησις ανατέθη τω στρατώ της φρουράς.

Προς τούτο επιθεωρήθησαν και οι επί των ελληνικών μεθορίων μετά σπουδής κατασκευαζόμενοι πύργοι και καθ’ εκάστην οι της περιφερείας εκάστου πύργου κάτοικοι των χριστιανικών χωρίων συμπληρούσι δωρεάν τα αναγκαία αυτών. Εν τοις πύργοις τούτοις θέλει εγκατασταθή φρουρά και ενισχυθή πολύ η των μεθορίων φρούρησις. Άπασαι δε αι εντός των επαρχιών οδοί κατασκευάζονται ή διορθούνται διά του γνωστού ήδη τοις Οθωμανοίς μέσου και υπό των Άγγλων πρακτόρων υπαγορευομένου. (Να προσθέσουμε εδώ ότι πρόκειται για τα φυλάκια – πύργους επί των συνόρων του 1832, όπως η κούλια του Κομποτίου)

Προσεχώς κατά την αποπεράτωσιν αυτών θέλω σας αναγγείλει τα καθέκαστα.

Κ……(Πηγή : Εφημερίδα ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝ, Αθήνα, 1864)

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στην Τουρκοκρατία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *