Η διαδρομή Άρτα – Γέφυρα Κοράκου κατά τον Μπέντεκερ το 1894

Ο Karl Baedeker ήταν Γερμανός εκδότης, εμπνευστής των ταξιδιωτικών οδηγών όπως τους γνωρίζουμε σήμερα.Να πως περιγράφει την διαδρομή Άρτα – Πηγές στο οδοιπορικό του στην Ήπειρο το 1894 :

“…..Εξερχόμεθα της Άρτης διά της Μ.Α. οδού της εις Μενίδι αγούσης μέχρι σχεδόν 2 χιλμ. Είτα διελθόντες τους νέους στρατώνες παρά τον μικρόν γήλοφον, λαμβάνομεν την επ’ αρ. διά των ελαιώνων άγουσαν κατά μήκος του Αράχθου. Αφίνομεν επί δεξ. (1 ½ ώρ.) το χ. Πέτα (πρωτεύουσα του ομωνύμου δήμου, κατ. 1366), έπειτα το Θεοτοκιό. Είτα αφίνομεν την αμαξιτήν ίνα εισέλθωμεν επί δεξ. εις πετρώδην ατραπόν ανάγουσαν εις τον λόφον Ζυγόν (583 μ.). Προς την Μ. κλιτύν του Ζυγού είνε το χ. Λιβίτσικον  του δήμου Ηρακλείας (κατ. 138) όπερ καταλίπομεν επ’ αριστ. Κατόπιν κατερχόμεθα εις κοιλάδα παραποτάμου τινός του Αράχθου, ον διαβαίνομεν διά δύο γεφυρών (καμαρών) είτα δε διά δάσους εκ δρυών εξερχόμεθα εις το χ. και Μοναστήριον Μηλάταις (του δήμου Ηρακλείας, κατ. 100). Τα μέρη ταύτα καλούνται Ραδοβίτσι και είνε του Νομού Άρτης, εις 11 ωρών απόστασιν της οποίας , συναντώμεν το χ. Καταβόθρα του δήμου Τετραφυλλίας (κατ. 255).

Είτα η οδός διέρχεται διά δρυών και συνδένδρου υψώματος ύπερθεν του χ. Μηλιανά (κατ. 353). Ήδη πλησιάζομεν προς χάσμα τι του Αχελώου εις διακλάδωσιν  τινα του οποίου διαβαίνομεν διά ξυλίνης γεφύρας και μετά 1 ½ ώρ. φθάνομεν εις το χ. Γρέβνα, εις τους πρόποδας του όρους Μεσούντα. Εντός ½ ώρ. κατερχόμεθα εις την δεξιάν όχθην του ποταμού. Η οδός διέρχεται παρά τα ερείπια αρχαίου πύργου και ανέρχεται κατά μήκος του ποταμού. Περιέρχεται το όρος Μεσούντα αφίνουσα επ. αριστ. το χ. Βρεστενίτσα του δήμου Τετραφυλλίας (κατ. 839). Ενταύθα ο ποταμός, στενούμενος μεταξύ των ορέων Μεσούντα και Σμιγγού σχηματίζει αγκώνα, κατά το στενώτερον μέρος του οποίου μεταξύ των δύο εκ βράχου τειχών, ιδρύθη μονότοξος γέφυρα του Κόρακα, ήτις είναι όλως περιέργου κατασκευής. Ο θόλος λεπτός, υψούται μέχρι 30 μ. υπέρ την του ύδατος επιφάνειαν και μόλις δύναται να διέλθη πεφορτωμένη ημίονος. Επί Τουρκοκρατίας ενταύθα υπήρχον 2 σταθμοί, σήμερον ερειπιώδεις. Πέραν της γεφύρας η οδός διέρχεται διά των Πέντε Αδελφών (ως εκ των πέντε κορυφών) και κατέρχεται είτα εις την φάραγγα του Σμιγγού, παραποτάμου του Αχελώου, ον διαβαίνομεν διά γεφύρας………(Πηγή : Ελλάς : Ήτοι ιστορική, γεωγραφική και τοπογραφική περιγραφή της Ελλάδος και οδηγός των ταξειδιωτών και περιηγητών / Υπό Ευαγγελίδου και Μαυρογένη (Κατά τον Μπέντεκερ), Αθήναι, 1901).

Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της οδού Άρτης – Καρδίτσης εις Μηλιανά. Ο δρόμος Άρτα – Πηγές κατά πως φαίνεται από τις πληροφορίες που μας δίνονται στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας , εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουνίου 1952 και είχε τον τίτλο “Οδός Άρτης – Καρδίτσης. …Μήκος οδού 84 χιλιόμετρα. Διέσχισε ολόκληρον την περιοχήν Ραδοβιζίων Άρτης, εξυπηρετεί 20 και πλέον κοινότητες, με μικράν προσπάθειαν του Νομού Καρδίτσας αποκαθίσταται η επικοινωνία με την Θεσσαλίαν”. (Πηγή : e-auction)

Δημοσιεύθηκε στην Τα Ραδοβίζια και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *