Νικόλαος Πριόβολος, ευεργέτης Άρτης

Ο Νικόλαος Πριόβολος, γεννηθείς στα Πιστιανά Άρτης, υπήρξε ο πρώτος ευεργέτης της πόλεως της Άρτης. Γράφει ο Σεραφείμ Βυζάντιος σχετικά : «Ο εν Τεργέστης αποβιώσας τω 1848 Αρταίος εκ Τσουμέρκων ορμώμενος, εκ της κώμης Πιστιανά, υιός γανωτού, Νικόλαος Πριόβολος όστις εγκατέλειψε διά διαθήκης εις το κοινόν της Άρτης το 1847, 100.000  δραχμάς, διατάξας ίνα διαμένωσι αεννάως εις την Ελλ. Τράπεζαν, ων οι τόκοι δαπανώνται εξ ημισείας εις πληρωμάς Ελληνοδιδασκάλων και μισθούς πτωχών μαθητών και εις άλλα σχετικά δαπανήματα, το δε έτερον ήμισυ των τόκων δαπανηθή εις σχηματισμόν τεσσάρων χριστιανικών προικοδοτήσεων».

Στη φωτογραφία το σχετικό απόσπασμα της διαθήκης του Νικολάου Πριόβολου σε μετάφραση. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα :

“Διαθήκη Νικολάου Πριοβόλου, θανόντος 12η Μαρτίου 1847 εν Τεργέστι,       

ημερομηνίας 6 Μαρτίου 1847

13ον Ως γεννημένος εις Άρταν της Ακαρνανίας εν τη Ελλάδι, ως άνω είπον και θέλων να αποδείξω και μετά θάνατον την αθρόαν μου αγάπην, εστοχάσθην να διατάξω μίαν ιεράν θεμελίωσιν διά της οποίας να πηγάση καλόν εις την άνω πατρίδαν μου.

Αφήνω ήγουν (δηλαδή) εις την πόλιν της Άρτας εν κεφάλαιον Δραχμών 50,000.  Μ’ αυτό το κεφάλαιον οι Προύχοντες, φέροντες και κατά καιρόν παρουσιάζοντες την πόλιν, ήτοι κοινότητα της Άρτης, πρέπει αφού το λάβουν από τους εκτελεστάς της Διαθήκης μου, ν’ αγοράσουν και αποκτήσουν τόσας ενοχάς (μετοχάς?) της εθνικής ελληνικής Τραπέζης Αθηνών, και ……………….. τόκους να φέρουν εις αύξησιν του αυτού κεφαλαίου με αλληλοδιαδόχους αποκτήσεις τοιούτων ένοχών έως ότου το κεφάλαιον φθάση εις το ακέραιον ποσόν των δραχμών 100.000, λέγω Δραχμών εκατόν χιλιάδων.

Φθάνον δε το κεφάλαιον εις την ειρημένην ποσότητα Δραχμών 100.000 αυτό θέλει εννοείται αιωνίως ως θεμελιώδες κεφάλαιον και απείραχτον, και διατάττω, διορίζω και θέλω, ότι το μεν ήμισυ των καθαρισομένων τόκων του αυτού θεμελιώδους κεφαλαίου ν’ ανήκει εις την Διεύθυνσιν της  πρωτευούσης σχολής εις Άρταν, ίνα το μεταχειρισθή χρονικώς και αιωνίως εις πληρωμήν διδασκάλων, εις συνεισφοράς ή μισθούς  πτωχών μαθητών ή εις άλλα σχετικά έξοδα, το δε άλλο ήμισυ των καθαρισομένων τόκων να μεταχειρισθή όπως εξ αυτού σχηματισθώσιν αιωνίως τέσσαρες όμοιαι και χρονικαί προικοδοσίαι πτωχών κορασίων, χρηστοήθων της πόλεως Άρτης, κρινόμεναι αι πλέον άξιαι από τον κατά καιρόν Αρχιερέα ή Μητροπολίτην της αυτής πόλεως, εις τον οποίον παραχωρώ το δικαίωμα της εκλογής, παρακαλώντας τον να συσταίνει εις τους ευεργετουμένους όπως εις τας παρακλήσεις των έχωσιν εις μνήμην  την ψυχήν μου ως θεμελιωτού……” : (Πηγή  : ΓΑΚ, Κ.Υ.)

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στο πέρασμα του χρόνου. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *