ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ – Ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας

“Εγεννήθη δε ο Σκουφάς τω 1779 εν Κομποτίω, χωρίω τρεις μόλις ώρας απέχοντι της Άρτης, πόλεως γνωστής της Ηπείρου, διατεμνομένης υπό του ποταμού Ινάχου και τρεις περίπου ώρας από των σημερινών ελληνικών μεθορίων αφισταμένης…………..

Εκ του ηρωικού αλλά τα μάλιστα ατυχούς Κομποτίου ήσαν οι γονείς του Νικολάου Σκουφά, ούτινος ο πατήρ επωνομάζετο Κουμπάρος, εκ της μεσαίας μεν τάξεως, ουχί όμως και παντάπασιν άμοιρος γραμμάτων. Διό, εν Άρτη ως επί το πλείστον διαμένων, εφρόντισε να δώση την καλλιτέραν, αναλόγως των τότε μέσων, ανατροφήν εις τον μικρόν Νικόλαον. Και τα μεν κοινά λεγόμενα γράμματα εδιδάχθη ούτος υπό τινος ασκητού Θεοχάρους Α. Ντούια, εντός της Άρτης διατριβόντος, εν κατερειπωμένη τινί εκκλησία, Κασσοπετρία λεγομένη. Προς σπουδήν δε των Ελληνικών εμαθήτευσε παρά τινι Βεντραμή Μεσολογγίτη, της τε Ελληνικής παιδείας εγκρατεί και τα μάλιστα φιλοπόνω ανδρί, όστις μ’ όλην την κατ’ εκείνους χρόνους έλλειψιν των διδακτικών βιβλίων, πολλούς των μαθήσεως διψώντων νέων εις τα νάματα της αληθούς παοδείας επότισεν, ατρύτους υφιστάμενος κόπους……….Εν Άρτη σώζεται και εξ αδελφής ανεψιά του Νικολάου Σκουφά και αδελφόν δ’ είχεν ούτος έγγαμον μεν, αλλά τούτου οι υιοί ζώσιν ήδη εν Βλαχία.

Ανδρωθείς δε ο Νικόλαος ήνοιξεν εν Άρτη εμπορικόν, ένθα προς αποφυγήν της αργίας κατεσκεύαζε και ωραίας σκούφιας (πίλους), εξ ου και την επωνυμίαν έλαβε «Σκουφάς». Και ούτω παιδείας μεν μετρίας κάτοχος, έμπορος δε και βιομήχανος έζη ο Σκουφάς άγνωστος σχεδόν εν Άρτη κατά τας αρχάς του μεγαλεπηβόλου και ανθρωποκτόνου τούτου αιώνος…….”(Πηγή : ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, Αναστασίου Γούδα, Αθήναι, 1872)

Στη φωτογραφία «Το άγαλμα του Φιλικού Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι»,  το πρώτο έργο του γλύπτη  Βάσου  Φαληρέα το 1928. Η φωτογραφία είναι του Σπύρου Μελετζή το 1938. (Πηγή : Συλλογή Α. Καρρά)

Δημοσιεύθηκε στην Αρτινά Πρόσωπα και Παρέες. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *