ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ “Ε.Ο.Ε.Α.” (1)

———————-
“Την 27ην Ιουνίου 1942, συνεκρότησα μετά του δημοδιδασκάλου Παππά Γεωργίου, υπολοχαγού Λεβέντη Χαραλάμπους, ενωματάρχου Δόβα Παναγιώτου, αεροπόρου Παππά Ιωάννου και Φλώρου Θεμιστοκλέους, επαναστατικήν οργάνωσιν εις Σκλίβανην, εξαπλωθείσαν εν συνεχεία εις τας πέριξ κοινότητας, η οποία σκοπόν είχε την περισυλλογήν όπλων, την αποχήν παντός Έλληνος από πάσης επαφής και συνεργασίας μετά των κατακτητών και την ψυχολογικήν προετοιμασίαν του λαού της περιοχής, διά την εις την κατάλληλον εποχήν ένοπλον εκδήλωσιν κατά του κατακτητού.
Εμφανισθέντος του κινήματος του στρατηγού Ζέρβα, τον Νοέμβριον του 1942 εις Σκουληκαριάν Άρτης, μετέβην εις Άρταν, ίνα επιτύχω μετ’ αυτού επαφήν, την οποίαν δυστυχώς δεν κατώρθωσα.
Την 22αν Δεκεμβρίου 1942, παραλαβών μεθ’ εαυτού και τον εξάδελφόν μου Παππά Γρηγόριον εκ Γοργομύλου, ανεχώρησα προς Τζουμέρκα, διά συνάντησιν μετά του στρατηγού Ζέρβα. Μετά τριήμερον πορείαν συνήντησα τούτον εις Μεγαλόχαρην ‘Αρτης (Αχελώος).
Μετά την συζήτησιν παραμείναντες σύμφωνοι επί των γενικών γραμμών του απελευθερωτικού αγώνος, ενέταξα την ανωτέρω οργάνωσιν εις τον ΕΔΕΣ και υπό τας διαταγάς του.
Διά του υπ’ αριθ. 542 από 25.12.1942 εγγράφου του, εγνωστοποιείτο τούτο εις τον Ηπειρωτικόν λαόν.
Επιστρέψας εις Σκλίβανην, συνεκρότησα ένοπλον ανταρτικήν ομάδα, την πρώτην εθνικήν ανταρτικήν ομάδα εν Ηπείρω και ήρχισα περιοδεύων τας περιοχάς Ξηροβουνίου, Μαλακασίου, Τζουμέρκων και ανατολικής Λάκκας Σουλίου, διορίσας επιτροπάς εθνικού αγώνος και εντάξας εις τον απελευθερωτικόν αγώνα 64 κοινότητας. Ο λαός με προθυμίαν ετέθη παρά το πλευρόν μου και εις ενίσχυσιν του κινήματος αντιστάσεως…….(Πηγή : ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ Ε.Δ.Ε.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ στις 20.2. 1949, όπως δημοσιεύτηκε στο βιβλίο ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ 1941-45, Κοσμά Ε. Αντωνόπουλου, Αθήνα, 1964)

Στη φωτογραφία “Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος” (Πηγή : Αποθετήριο Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας)

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στην κατοχή και την Αντίσταση. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *