ΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

“Εις την κατηγορίαν ταύτην υπήγετο δυστυχώς και το τσιφλίκιον Βουργαρέλι, ούτινος οι κάτοικοι ως εκ της πνευματώδους φύσεώς των, του φιλελευθέρου του χαρακτήρος των και των εθνικών φρονημάτων των ετήρουν ανεξαρτησίαν τινά, τουθ’ όπερ απήρεσκεν σφόδρα και παρά τοις Τούρκοις Διοικηταίς και τοις ομοφύλοις, διό και « Μπέηδες» ειρωνικώς απεκάλουν τους Βουργαρελιώτας και εξ ου ο ζυγός της Διοικήσεως και εισπράξεως των δημοσίων φόρων βαρύτερος ενησκείτο ως και ο τιμαριοτισμός σκληρώτερος διενεργείτο δι΄ Αλητικών οργάνων, προς κατάθλιψιν και ταπείνωσιν.
Οσημέραι δε καταθλιπτικώτερος απεκαθίστατο μέχρις ου αφίκετο εις το σημείον να χρεώνωσι και εισπράττωσι παρά των καλλιεργητών 30% ου μόνον εκ των κατά τον τρυγητόν υπαρχόντων καρπών εν τοις αγροίς, αλλά και κατ’ αποκοπήν τόσα κοιλά, «ξεκολωτά» λεγόμενα, ως δήθεν αφαιρεθέντα λάθρα υπό του καλλιεργητού. Τουτέστι ήσαν τοπιάρικα τα αραβόσιτα του αγρού, αδιάφορον αν δεν εφύτρωναν διόλου ή έπαθον εξ άλλης θεομηνίας. Πλην δε τούτων, υπεχρέωναν άνδρας και γυναίκας να διημερεύουν εις το προαύλιον του Κουτσεκίου να ηλιάζωσι και καθαρίζωσι το μεταφερθέν επ’ ώμοις πολλάκις γεώμορον, προφασιζομένων εμπαικτικώς των τσιφλικιούχων, το δήθεν ακαθάριστον και ανήλεστον του γεωμόρου.
Όταν δε εμέτρουν αυτό εις το κοιλόν ή βηδούραν ( μέτρα χωρητικότητος) προς παραλαβήν, ύψωνον προφανώς την σιδηράν κινητήν στεφάνην του μέτρου, δι’ αύξησιν της χωρητικότητός του προς κλοπήν. Ουαί δε εις τον τολμώντα να φέρη αντιρρήσεις εις τα ανωτέρω, διότι θα υπεχρεούτο αυτός ή η γυναίκα του να παραμείνη επί εβδομάδα εις το προαύλιον του Κουτσεκίου προς δήθεν
εκκαθάρισιν ή ηλίασιν του γεωμόρου του……………..Ταύτα συνέβαινον μέχρι της μεταπολιτεύσεως (απελευθέρωσης)……
(Πηγή : Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ, Γ. Οικονομίδου, Επιμέλεια Κ. Ν. Παπαδημητρίου, Αθήναι, 1976)

Στη φωτογραφία Προεκλογική Αφίσα του Γ. Οικονομίδη όταν “κατήλθε ως υποψήφιος εις βουλευτικάς εκλογάς το 1910. Συνδέετο δε διά στενής προσωπικής φιλίας μετά του μεγάλου Έλληνος πολιτικού Χαριλάου Τρικούπη…)
Ο Γ. Οικονομίδης υπήρξε ο πρωτεργάτης της διαπραγμάτευσης της εξαγοράς του Βουργαρελίου το 1884 από τον Αβραάμ Πασιά Καρακεχαγιά καθώς και όλων των προβλημάτων που ανέκυψαν από την εμπλοκή του Καραπάνου σ’αυτήν.

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στην Τουρκοκρατία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *