8 Μαΐου 1883 | Μέρα γιορτής για το Κομπότι

Στις 8 Μαΐου 1883, ημέρα Κυριακή, είχε συνταχθεί στην πλατεία του χωριού το Συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Κομποτίου μεταξύ των Κομποταίων και Κ. Καραπάνου κι έτσι είχε επέλθει η ολοκληρωτική απελευθέρωση του Κομποτίου. «Διά της προς κατοίκους πωλήσεως των χωρίων Κομποτίου και Πέτα, του μεν αντί είκοσι χιλιάδων λιρών, αποδοθησομένων αυτώ εν διαστήματι δέκα ετών εντόκως προς 8%,  του δε χιλιάδων εξ και επτακοσσίων πεντήκοντα, υπό τους αυτούς όρους  αυτώ αποδοθησομένων……..».

Να πως περιγράφει τη σχετική επέτειο, ένα χρόνο αργότερα η ακραιφνώς Καραπανική εφημερίδα ΑΡΤΑ :

“Η 8 Μαΐου εν Κομποτίω

Αληθώς μεγαλοπρεπής και εγκάρδιος και σχεδόν βασιλική εγένετο υπό των αδελφών χωρικών η εν Κομποτίω υποδοχή του αληθούς τέκνου της Πατρίδος και αξιότιμου βουλευτού αυτής, του κ. Κωσταντίνου Καραπάνου. Και τούτο, διότι η μεγάλη εκείνη ψυχή συμπαθούσα και συγκαταβαίνουσα προς τον διακαή πόθον τοσούτων αδελφών ήρχετο προσκομίζουσα αυτοίς την εντελή ελευθερίαν και απαλλαγήν, και καθιστώσα αυτούς ιδιοκτήτας γαιών ουκ ευκαταφρονήτων αντί τιμήματος μηδαμώς ανταποκρινομένου προς τα αποκτηθέντα.

Και διά τούτο, εις το άκουσμα της ελεύσεως του ελευθερωτού απειροπληθείς πανταχόθεν συνέρρευσαν προς υποδοχήν αυτού οι χωρικοί.

Από πρωίας της Κυριακής ηδύνατο τις να παρατηρήση την συρροήν αυτήν. Έξω του χωρίου Σελλάδων είχον παραταχθή οι του Σχολείου χωρικοί Μαθηταί ότε ο κ. Καραπάνος μετά της υπ’ αυτού και των χωρικών ορισθίσης επιτροπής προς διαπραγμάτευσιν των συμφωνιών, συνισταμένη εξ εντίμων και ακεραιοτάτου χαρακτήρος πολιτών Αρταίων, διήρχετο εκείθεν, ήτο αδύνατον να μη δακρύση τις ακούων τας αφελείς εκείνας διαδηλώσεις και ζητωκραυγάς παίδων αθώων ζητοκραυγαζόντων τον ελευθερωτήν των Κομποταίων, και τεινόντων τας χείρας και παρακαλούντων εν παιδική απλότητι ίνα και περί του χωρίου αυτών τα αυτά προνοήσει. Μετ’ ολίγον εφάνη μυρμηκιά ανθρώπων λευχειμονούτων επί κεφαλής εχόντων τους ιερείς αυτών. Ήσαν οι Σελλαδίται, στοιχηδόν παρατεταγμένοι, οίτινες ζητωκραυγάζοντες και πυροβολούντες ήλθον πάντες και υπεδέξαντο τον κ. Καραπάνον. Ηδύνατο δε πας τις να παρατηρήση, πόσον έπαλλον αι καρδίαι των αδελφών χωρικών, τα δε πρόσωπα αυτών, αφελή και ειλικρινή, εμαρτύρουν, αφ’ ενός μεν μεταμέλειαν διότι ακουσίως αυτών εγένοντο όργανα πολιτικών κερδοσκόπων και Ιταλών επιδρομέων, αφ’ ετέρου δε αγάπην και αφοσίωσιν εις τον ευεργέτην της Πατρίδος κ. Καραπάνον. Πάντες δ’ ομού ζητωκραυγάζοντες και πολυειδώς εκδηλούντες την χαράν αυτών και ευγνωμοσύνην επί τη ελεύσει αυτού, συνώδευσαν αυτόν και την Αρταίαν επιτροπήν μέχρι Κομποτίου, όπου ετέρα διαδήλωσις και υποδοχή, κατά πολύ την πρώτην υπερτερούσα και ούσααληθώς αξία περιγραφής.

Και εδώ μεν γραίαι σεβάσμιαι ογδοηκοντούτιδες δακρύουσαι εκ χαράς διότι ηξιώθησαν εν ταις ημέραις αυτών να ίδωσι το χωρίον των ελεύθερον, και τα τέκνα αυτών ιδιοκτήτας, προσερχόμεναι ήπτοντο της δεξιάς του κ. Καραπάνου, προσφωνούσαι αυτώ μετ’ ευγνωμοσύνης το «Καλώς ορίσατε!». Εκεί δε άνδρες και γυναίκες  και παίδες υψούντες τας χείρας προς τον Ουρανόν ηύχοντο υπέρ του ελευθερωτού αυτών, ζητωκραυγάζοντες και πυροβολούντες πάντες ηκολούθησαν τον κ. Καραπάνον και την επιτροπήν μέχρι της Πλατείας του Κομποτίου, ένθα οι φιλόκαλοι χωρικοί είχον κατασκευάσει δύο δροσερωτάτας σκιάδας εκ χλοαζόντων φύλλων, και εκεί προσεφέρθησαν υπό των χωρικών αναψυκτικά και ποτά. Εκεί ο Συμβολαιογράφος κ. Βάλλας συντάξας το Συμβόλαιον ανέγνω αυτό δις εις επήκοον πάντων των χωρικών, εξηγών και ερμηνεύων αυτό προς αυτούς, λέξιν προς λέξιν, και φράσιν προς φράσιν, μεθ’ ο οι χωρικοί πάλιν ζητωκραυγάσαντες υπέρ του κ. Καραπάνου, προσήρχοντο κατά σειράν, οι εγγράμματοι αυτών, υπογράφοντες αυτό. Είτα παρετέθει γεύμα ελληνικώτατον, κολούρες χωρικαί και αμνοί οπτοί, και εν αδελφική αγάπη και ισότητι ότε ο κ. Καραπάνος και οι χωρικοί πάντες φαγόντες ήρξαντο τα περιπαθή και ηρωικά κλέφτικα τραγούδια τραγωδούντες, τα ημέραι δόξης πολεμικής και ευκλείας των ηρώων προγόνων μας αναμιμνείσκοντα………………Και τούτου ένεκα οι χωρικοί εν Κομποτίω εξέφρασαν την επιθυμίαν, ίνα η 8 Μαΐου εορτάζεται κατ’ έτος ως ημέρα χαράς και εορτής πολιτών και χωρικών, διότι κατ’ αυτήν εγένετο η ευτυχής συνένωσις και συμφιλίωσις αυτών.

Επιστρέφοντα τον κ. Καραπάνον μετά της επιτροπής εκ Κομποτίου πλήθος πολιτών εκτός της πόλεως μετά ζητωκραυγών υπεδέχθησαν αυτόν και διά της αγοράς συνοδεύοντες ηκολούθησαν μέχρι της οικίας του.

Ούτος έληξεν η αξιομνημόνευτος ημέρα της 8ης Μαίου…” (Πηγή : Εφημερίδα ΑΡΤΑ, Έτος Β’, τχ. 77, 12 Μαΐου 1883)

Στη φωτογραφία “Ο Κωσταντίνος Καραπάνος,  Έλληνας πολιτικός, τραπεζίτης, γαιοκτήμονας και αρχαιολόγος του 19ου αιώνα”. (Πηγή : Ημερολόγιον Σκόκου, 1891)

Δημοσιεύθηκε στην Τα χωριά γύρω από την πόλη. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *