ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΟΒΥΖΙΟΥ

—————————

Στον πίνακα της φωτογραφίας βλέπουμε όλα τα χωριά που ανήκαν στα Ραδοβύζια το 1880 καθώς και τον αριθμό των κατοίκων – ψυχών σε κάθε ένα απ’ αυτά όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , Επιτελικό Γραφείο Υπουργείου Στρατιωτικών, Αθήνα, 1880.
(Η Επαρχία Άρτης, διαιρούμενη εις δύο περιοχάς, την της Άρτης και της Πρεβέζης, σύγκειται εκ των εξής τμημάτων α’) Περιοχή Άρτης : I Τμήμα Ποταμιάς, II Βρύσεως, III ‘Ραδοβυζίου, IV Τζουμέρκων, V Κάμπου,VI Καρβασαρά, VII Λάκκας β’) Περιοχή Πρεβέζης…………)
Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου καταγεγραμμένος Μουσουλμανικός πληθυσμός. Περί αυτού όπως και για τον αριθμό των κατοίκων, ο συγγραφέας στην εισαγωγή του βιβλίου κάνει μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. “….Τι δε να είπωμεν περί του πληθυσμού; Αρκεί να αναφέρωμεν ότι ουδ’ αυτή η Τουρκική αρχή έχει ακριβή γνώσιν της κατά διοικήσεις διανομής των χωρίων. Τούτου ένεκα, ελάβομεν ως βάσιν την εκκλησιαστικήν διαίρεσιν, ήτις μένει αμετάβλητος. Αλλά τα εξ αυτής δεδομένα, καίπερ όντα τα σχετικώς ασφαλέστερα, παρέχουσι μόνο τον χριστιανικόν πληθυσμόν. Δια τον μωαμεθανικόν ελάβομεν άλλοθεν τας πληροφορίας, αίτινες όμως δεν είναι λίαν ασφαλείς, εάν αναφέρωμεν ότι αρχή τις διεβίβασεν ημίν εις διάστημα ενός μηνός δύο καταλόγουςτου πληθυσμού των κατοίκων ενός και του αυτού διαμερίσματος , ουδόλως συμφωνούντας μεταξύ των.
1ον. Οι οθωμανοί αποσιωπώσι τον αληθή πληθυσμόν αυτών, ιν’ αποφύγωσι την στρατολογίαν. 2ον. Οι χριστιανοί αποκρύπτουσι τον αληθή αριθμόν των μελών εκάστης οικογένειας, ιν’ αποφύγωσι τον εις πάντα άρρενα επιβαλλόμενον στρατιωτικόν φόρον και την κατά στέφανα φορολογίαν. 3ον. Παρά τοις Οθωμανοίς το γυναικείον φύλλον ουδόλως λαμβάνεται υπ’ όψιν και 4ον. Μέρος του πληθυσμού των χωρίων και των πόλεων εδόθη υμίν κατ’ οικογένειας και μέρος κατά ψυχάς. Προς εξίσωσιν της διαφοράς αυτής εδέχθημεν τον μέσον όρον 6 ατόμων κατ’ οικογένειαν.”

ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΣΤΑ ΡΑΔΟΒΥΖΙΑ
Στην παρένθεση αναγράφεται το έτος της μετονομασίας όπου είναι δυνατό. Δεν γνωρίζουμε τα χωριά Χασάν Μαλίν και Σιρκίτσα….Κάθε σχόλιο επ’ αυτού είναι ευπρόσδεκτο….
Βελεντσικόν = Βελεντζικό
Βρατσίστα ή Βρετσίστα = Καστανιά (1921)
Βρεστενίτσα = Πηγές (1927)
Επάνω Πέτα ή Επάνω Πέτρους ή Σπανοπέτροι= Πέτρος, Άνω Πέτρα
Καταβόθρα = Αστροχώρι (1927)
Λιβίτσικον = Ζυγός (1927)
Μαρκινιάδες= Μαρκινιάδα
Μιλιανά = Μελιανά
Μονή Μιλατών = Μελάτες
Μουσσούντα = Μεσούντα (1927)
Μπότσι = Μεγαλόχαρη (1927)
Σομερού ή Σομερούς ή Σουμερούς = Μεσόπυργος (1927)
Τζεκλίστα ή Τσεκλίστα = Ελάτη (1927)
Τζερκίστα ή Τσερκίτσα = Κλειστό (1927)
Χασάν Μαλίν = (?)
Χόσενα ή Χώσιανα = Φωτεινό

Δημοσιεύθηκε στην Τα Ραδοβίζια και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *