Επίσκεψη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στην ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ – Άρθρο της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ,  8 Φεβρουαρίου 1913

“Γνωσθέντος διά τηλεγραφήματος ότι ο κ. Βενιζέλος αναχωρήσας το μεσονύκτιον εκ Πατρών, θα ευρίσκεται ενταύθα το απόγευμα, πλήθος κόσμου κατέκλυσεν την κεντρικήν οδόν της Φιλιππιάδος, όπως επευφημήση τον μέγαν άνδρα, εις ον πρωτίστως οφείλει την ελευθερίαν του. Εις την Φιλιππιάδα συνέρρευσαν προς τούτο πολλοί χωρικοί των πέριξ χωρίων. Καθ’ ην στιγμήν τηλεγραφώ, ήτοι τρίτην απογευματινήν, ο κ. Πρωθυπουργός αναμένεται από στιγμής εις στιγμήν. Εφ’ όλων των καταστημάτων ανηρτήθησαν ελληνικαί σημαίαι και εικόνες του κ. Βενιζέλου………………………………………………..

Περί την 1ην Μεταμεσημβρινήν ο κ. Πρωθυπουργός επιβάς αυτοκινήτου μετά του κ. Αλιβιζάτου, απήλθεν εις Φιλιππιάδα. Καθ’ οδόν οι χωρικοί, αντιλαμβανόμενοι τον κ. Βενιζέλον, εξεδήλουν παντοιοτρόπως την χαράν και ευγνωμοσύνην των. Εις το ένατον χιλιόμετρον προ της Φιλιππιάδος, όπου μεταφέρονται διά Λούρου πράγματα του στρατού, κατελθών, εξήτασε λεπτομερώς το μέγα τούτο έργον της συγοινωνίας. Κατά την στιγμήν αυτήν ευρίσκοντο εν τω ποταμώ ατμόπλοια και πολλαί φορτηγίδες πλήρεις στρατιωτικών ειδών.

Η είσοδος του κ. Βενιζέλου εις την Φιλιππιάδα ήτο θριαμβευτική. Όλος ο πληθυσμός της πόλεως και των πέριξ χωρίων ήτο επί ποδός. Επίσης, πλήθος στρατιωτών, εκ των ανηκόντων εις τας βοηθητικάς υπηρεσίας. Ο λαός υπεδέχθη τον κ. Πρωθυπουργόν με παρατεταμένας ζητωκραυγάς και χειροκροτήματα. Είδον χωρικούς Ηπειρώτας θεωρούντας όνειρον την απελευθέρωσίν των να κλαίουν από συγκίνησιν δεχούμενοι τον πρώτον πολίτην Μητρός Ελλάδος. Άλλοι επέτων από ενθουσιασμόν τα καλύμματα εις τον αέρα. Το όνομα Βενιζέλος κάμνει ενταύθα ιδιαιτέραν εντύπωσιν και εξασκεί γοητείαν. Άλλως δεν εξηγείται ότι είδον και ό,τι αντελήφθην……”(Απόσπασμα από την ανταπόκριση της εφημερίδας του Σπυρίδωνα Σίμου ΠΑΤΡΙΣ, από την ελεύθερη πλέον Φιλιππιάδα. Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο στη φωτογραφία – Πηγή φωτογραφίας Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, Ε. Ιντζέμπελης, Αθήνα, 2016)

Δημοσιεύθηκε στην Περί Τμήματος Καραβοσαρά και Λάκκας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *