Επιστολή από το Βουργαρέλι προς την εφημερίδα ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ – 1884

Επιστέλλουσιν ημίν εκ Βουργαρελίου Τσουμέρκων από 10 Φεβρουαρίου 1881 :

“Δεν επιστέλλω ημίν περί του ενσκήψαντος εκτάκτου χειμώνος εν τη επαρχία μας, αλλά περί των δεινών, άτινα υφίστανται οι κάτοικοι αυτής εν τοιαύτη εποχή και εν τοιαύταις ημέραις υπό των επί τουρκοκρατίας νεμομένων τα χωριά μας και αξιούντων την νομήν αυτών υπό τας αυτάς συνθήκας και νυν. Όθεν σήμερον από πρωίας ο ενταύθα ειρηνοδίκης μετά του σταθμεύοντος υπενωματάρχου  και του επιστάτου του αρμενίου Αβραάμ πασσά περιέρχονται από οικίας εις οικίαν, ποιούσι ερεύνας και κατάσχουσι όψιμα γεννήματα, ουχί δε το τρίτον των ευρισκομένων, άλλ’ όσον ποσόν απαιτεί ο ειρημένος επιστάτης. Πλην δε τούτου υποχρεόνουσιν εκείνους, εις όσους ευρίσκουσι τοιαύτα γεννήματα να μεταφέρωσι ταύτα αυθωρεί και εις την αποθήκην του επιστάτου. Εάν δε τις αρνηθή να υπακούση εις την υψηλήν των διαταγήν προβαίνουσιν εκ νέου εις κατάσχεσιν ποσού γεννήματος, τόσου όσον αρκεί πωλούμενον ν’ αγωγιασθή ζώον προς μεταφοράν.

Ταύτα ενεργούνται ιδία επί εκείνων, οίτινες καλλιεργούσιν αγρούς από αιώνων βακουφικούς, αλλά και επί εκείνων, ων η αποκοπή εν καιρώ εγένετο, και τούτο, διότι ο ρηθείς επιστάτης δεν ηδυνήθη να συμπληρώση το ποσόν, όπερ απαιτεί η πλεονεξία αυτού τε και του κυρίου του. Έχει δε ως πειθήνια όργανα τους δημοσίους δυστυχώς υπαλλήλους……..”* (Πηγή : Εφημερίδα ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, α.φ. 5913, 18 Φεβρουαρίου 1884)

*Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο του κειμένου στη φωτογραφία με το απόσπασμα της εφημερίδας.

Δημοσιεύθηκε στην Ξεφυλλίζοντας παλιές εφημερίδες........ Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *