Η φροντίδα των Αρτηνών για τα σχολεία επί Τουρκοκρατίας

Από την Επετηρίδα του Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Κωσταντινούπολης αντλούμε και κάποιες πληροφορίες σχετικά με την φροντίδα και την πρόθεση πολλών Αρτηνών απέναντι στη μόρφωση των παιδιών τους και μάλιστα “περισσότερο από κάθε άλλη ηπειρωτική πόλη και χώρα….”!

“Κληροδοτήματα υπάρχουσιν εν μεν τη πόλει Άρτη το του Διονυσίου, ηγουμένου της μονής Κατωπαναγιάς, όστις ιδρύσας το παρθεναγωγείον της πόλεως ταύτης εκληροδότησεν άπασαν την περιουσίαν αυτού εις την μονήν ταύτην προς συντήρησιν του παρθεναγωγείου τούτου.

Ο Δημήτριος Σταματόπουλος εδωρήσατο εις την σχολήν Άρτης άπασαν την βιβλιοθήκην αυτού και διακόσια εικοσάφραγκα, δι’ ων ηγοράσθη οικία. Διά δε του κληροδοτήματος του Ν. Πριοβόλου πληρόνεται ο ετήσιος εκ γροσίων 9,800 μισθός του διδασκάλου της ελληνικής σχολής.

Εκτός τούτων πλείσθ’ έτεροι μικρελεοθέται υπάρχουσιν εν Άρτη, ης οι κάτοικοι υπέρ πάσαν άλλην πόλιν και χώραν ηπειρωτικήν φιλοτιμούνται, ίνα συνδράμωσιν εις τας εκπαιδευτικά αυτών καταστήματα. Εν δε τη εορτή της Ορθοδοξίας υπέρ τα εκατόν ονόματα τοιούτων μικρελεοθετών μνημονεύονται. Μεταξύ τούτων αναφέρεται και το όνομα αμπελοφύλακος Ηπειρώτου, ος αποθνήσκων διέταξε την πώλησιν του τουφεκίου αυτού και την παράδοσιν του τμήματος εις τα σχολεία……” (Πηγή : ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, Έτος Α’, 1873)

Στη φωτογραφία “Η Μονή Κάτω Παναγιάς το 1910” – (Πηγή : Φωτογραφικό αρχείο Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Φωτογράφιση : Βασιλικό Πρωσικό Φωτομερτικό Ινστιτούτο του Βερολίνου)

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στην Τουρκοκρατία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *