H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΡΤΗΣ – 1896

«ΕΞ ΑΡΤΗΣ
Τη 22 7βρίου 1896.
Η εμπορική πανήγυρις Άρτης – Η κακοκαιρία – Ολίγαι πράξεις – Αι καταπιέσεις των οθωμανικών αρχών – Το συλλαλητήριον – Αι αποφάσεις.
——————-
Η εμπορική πανήγυρις εφέτος δεν υπήρξε ζωηρά ένεκα της πρωτοφανούς κακοκαιρίας, ήτις δεν αφήκεν ουδέ τους πωλητάς ουδέ τους αγοραστάς, να ενεργήσωσιν αγοραπωλησίας. Από της 14ης Σεπτεμβρίου, καθ’ ήν ήρξατο η εμπορική πανήγυρις μέχρι της 18ης ιδίου μηνός διηνεκώς έβρεχε ραγδαίως. Αι οδοί κατεκλείσθησαν, οι οχετοί επλημμύρησαν, οι άνθρωποι και τα ζώα κατεβράχησαν, μη έχοντα που να καταφύγωσι προς εύρεσιν ασύλου. Ευτυχώς ο Δήμαρχος Άρτης κ. Ευάγγ. Γαρουφαλιάς έλαβε την απαιτουμένην πρόνοιαν, διατάξας ίνα άπαντες οι ξένοι καταφύγωσιν εις τα δημοτικά σχολεία αρρένων τε και θηλέων και εις τας εκκλησίας. Ούτω λοιπόν εσώθησαν οι πλείστοι από της θεομηνίας ταύτης, αποφυγόντες τας διαφόρους ασθενείας.
Πράξεις εγένοντο ένεκα της ειρημένης αιτίας ολίγαι. Οι γείτονες ημών Οθωμανοί διαφόρους καταπιέσεις κάμνωσι ού μόνον τοις εν τοις ομόροις επαρχίαις κατοικούσιν υπηκόους οθωμανοίς, αλλά και τοις κατοίκοις της πόλεως, υπηκόοις Έλλησι, κατά την μετακόμισιν των διαφόρων προϊόντων των ενταύθα εκ των εν τω Οθωμανικώ εδάφει πέραν της γεφύρας κειμένων κακή μοίρα κτημάτων των. Ενώ εκάστη οκά των σταφυλών τιμάται σήμερον δώδεκα παράδες ήτοι λεπτά, οι επί της δεκάτης επιτετραμμένοι ζητούσι είκοσι πέντε λεπτά κατ’ οκάν, δια φόρον τη ανοχή και εγκρίσει των εν Φιλιππιάδι Οθωμανικών Αρχών. Ταύτα θέλουν να πράξωσι και εις την συγκομιδήν των ελειών. Οι κάτοικοι δια της Διοικητικής Αρχής και του ενταύθα Οθωμανού Προξένου ανηνέχθησαν εις τον Βαλήν των Ιωαννίνων ζητούντες δικαιοσύνην παρά των εν Φιλιππιάδι οθωμανικών αρχών. Αλλά εις μάτην. Ο Βαλής ουδέ καν ευηρεστήθη ν’ απαντήση. Τούτου ένεκα οι κάτοικοι απηυδήσαντες πλέον συνήλθον εις πάνδημον συλλαλητήριον κλείσαντες τα καταστήματά των εν τη κυριωτέρα πλατεία της αγοράς, και μετά σύντομον ευφραδή εξιστόρησιν υπό του δημάρχου Άρτης κ. Γαρουφαλιά των δεινοπαθημάτων, άτινα υφίστανται οι άνθρωποι υπό των γειτόνων των Οθωμανών, εξεκίνησαν άπαντες εκείθεν και μετέβησαν εις την Νομαρχίαν, πρό της οποίας εκλέξαντες Επιτροπήν, απέστειλαν αυτήν προς τον κ. Νομάρχην, ίνα επιδώση αυτή το συνταχθέν ψήφισμα, και διαβιβασθή τηλεγραφικώς δι’ αυτού προς το Υπουργείον των Εξωτερικών, ενεργηθώσι δε δι’ αυτού και της εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικής Πρεσβείας τα δέοντα παρά των Υπουργείω των Εσωτερικών της Τουρκίας δια την δικαίαν εκδίκασιν της ειρημένης υποθέσεως και αποφυγήν δυσαρέστων απευκταίων».
(Πηγή : Από την εφημερίδα «Φωνή της Ηπείρου» (Εκδότης Γ. Γάγαρης), που δίνει πληροφορίες για το Μουχούστι της Άρτας πριν από 120 χρόνια όπως δημοσιεύτηκε στη σελίδα despotato.eu. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο λινκ https://www.despotato.eu/articles/politismos/mixoysti-artas

Στη φωτογραφία του Κ. Μπαλάφα “Ζωοπανήγυρις στην Άρτα”
(Πηγή Λεύκωμα ΗΠΕΙΡΟΣ, Αθήνα, 2003)

Δημοσιεύθηκε στην Η Απελευθέρωση το 1881. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *