Καταχωρητήριο Προικοσυμφώνου εκ Καλαρρυτών

28 Απριλίου 1883. Διά του παρόντος συμφωνητικού Προικοσυμφώνου γράμματος γίνεται δήλον ότι εγώ, ο υποφαινόμενος Ιωάννης Π. Βάτζου εκ Βελτσίστης εσυμφώνησα μετά του Ηλία Θ. Στεφανή εκ Καλαρρυτών διά να πάρω γαμβρόν εις την θυγατέραν μου Χρυσούλαν εις Πρώτον και νόμιμον γάμον, ακώλυτον κατά τους θείους και Ιερούς νόμους και κανόνας της Εκκλησίας μας και κατά τας ακολούθους συμφωνίας.

Α’. Ο ειρημένος γαμβρός μου, άμα τη Στέψει μετά της θυγατρός μου θέλει έλθει να κατοικήση εις την οικίαν μου και να συζήση ομού με εμέ και μετά της συζύγου μου και των τέκνων μου ως τέλειος υιός μου και συγκληρονόμος μετά του ετέρου υιού μου Ηλία, ως και μετά ετέρου αν αποκτήσω.

Β’. ο ειρημένος γαμβρός μου Ηλίας και ο υιός μου Ηλίας, θέλουσιν είναι από σήμερον και εις το εξής και εν όσω οι γονείς των ζώμεν, και μετά τον θάνατόν μας, αδελφοί τέλειοι και συγκληρονόμοι, ως και η θυγατέρα μου Χρυσούλα και η νύμφη μου, την οποίαν μέλλει να πάρη εις τον υιόν μου, αν θέλη ο θεός, πάσης της κινητής και ακινήτου περιουσίας μας από το παραμικρόν έως εις το μέγιστον την οποίαν, αν ποτέ, μετά τον θάνατον εμών των γονέων, δεν συμφωνώσι να συζήσωσι, θέλουσι διαμοιράσαι αδελφικώς και εξ ίσου, ως και μετά του έτερου  υιού μου, αν αποκτήσω.

Γ. Επειδή έχω και άλλην θυγατέρα ανήλικον ή και άλλην αν αποκτήσω, και ημείς οι γονείςτων εν όσω ζώμεν, και μετά τον θάνατόν μας, οι υιοί μου, γαμβρός και υιός μου θέλομεν την υπανδρεύσει έξω από της οικίας μας με προικείον κατά την συνήθειαν του χωριού μας και της καταστάσεώς μας, ανευ ετέρου του παραμικρού.

Δ. Αν είτε ημείς οι γονείς των δεν συμφωνούμεν μετά του γαμβρού μας και της θυγατρός μας, είτε αυτοί δυσαρεστούνται και δεν θέλουσι να συζήσουν μαζή μας, θέλουν πάρει το προσδιορισμένον προικείον των και να πηγαίνουν να ζήσουν όπου θελήσωσιν.

Διό και έγιναν δύο παρόμοια υπογεγραμμένα παρ’ ημών των ιδίων και των παρευρεθέντων αξιοπίστων και εντίμων μαρτύρων, διά να βαστά έκαστος ημών ανά εν δι’ ένδειξιν της αληθείας και ασφαλειάν μας και υποφαινόμεθα.

Τη 18 Απριλίου 1883/τρία/ εν Βελτσίστη/ υπογραφαί/ Ιωάννης Π. Βάντζου υπόσχομαι, Ηλίας Θ. Στεφάνου υπόσχομαι και ως αγράμματος τον υπέγραψα εγώ ο Θεοδωρής Γκούμας, όστις και μαρτυρώ.

Παππά Κώστας Λουκά μαρτυρώ./ Μήτρος κάμενος μαρτυρώ.

Αναστάσιος Α. Σούλης ο Γράψας μαρτυρώ.

28 Απριλίου 1883 έπεται εις το Προικοσύμφωνον εις διπλούν ο Κύριος Ηλίας Αθανασίου Στεφάνου εκ Καλαρρυτών, και η Κυρία Χρυσούλα Ιωάννη Βάντζου εκ Βελτίστης της Ηπείρου ασμένως μνηστευθέντες και προτιθέμενοι εις γάμου κοινωνίαν ελθείν υπισχνείται η διαληφθείσα Χρυσούλα δούναι προίκα των ειρημένω μελλoνύμφω τα ακόλουθα:

Α. μίαν Καρσέλαν

Β’. εν Κολούφιον

Γ’. δύο προσκέφαλα κολουφένια

Δ’. εν κεμέριον

Ε’. δύο ζεύγη τοκάδων.

ΣΤ’. εν ζεύγος επανοκοσίων

Ζ’. εν Γκρέπιον

Η’. τέσσαρα δακτυλίδια

Θ’. πέντε σεγκούνια

Ι’. τρεις σεγκούναις

ΙΑ’. δύο φλοκάταις

ΙΒ’. εξ υποκάμισα

ΙΓ’. δύο ομπόλιαιας

ΙΔ’. εν κακάβιον

ΙΕ’. εν  τεψίον

ΙΣΤ’. πέντε ζεύγη προποδίων

ΙΖ’. δύο ζεύγη ενωτίων

ΙΗ’. δύο μανδύλια

Όθεν εγένετο το παρόν προικοσύμφωνον τη συναινέσει αμφοτέρων , των μελλόντων συναφθήναι προσώπων εις γάμον υπό του εφημερίου μαρτυρούμενον.

Εν Βελτσίστη τη 28 Απριλίου 1883

Παππά Κώστας Λουκά Γιάννη Βάντζος αποδέχομαι.

Μήτρο κούμας μαρτυρώ

Ο συντάκτης του παρόντος Χριστόδουλος Βαζακίδης μαρτυρώ.

+ ο Ιωαννίνων Σωφρόνιος επικυροί.(Πηγή : ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ, Μαίρη Μ.  Κωστή, Ιωάννινα, 2009)

Στη φωτογραφία : Συρράκο 1925. Χορός στο γάμο του Συρρακιώτη Στέργιου Γριμπογιάννη με την Καλαρρυτινή Φωτινή Μέλιου. Στη σειρά των ανδρών 1ος με βράκα Ματζαβίνης, 3ος Κων/νος Γριμπογιάννης  (πατέρας του γαμπρού), 4ος ο γαμπρός. Η νύφη είναι 3η στη σειρά των γυναικών. Στη σειρά των παιδιών  μπροστά διακρίνεται 3ος ο Χρήστος Μακρυγιάννης, 4ος ο Ηλίας Μακρυγιάννης, 6ος με καπέλο ο Γιώργος Βασταρούχας και το τελευταίο παιδί δεξιά είναι ο Γεώργιος Σουμαλευρής. (Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του Γιώργου Γριμπογιάννη, όπως δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Ι. Ζιώγα, ΣΥΡΡΑΚΟ, ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ,Ιωάννινα, 2006)

Δημοσιεύθηκε στην Τα Τζουμέρκα και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *