ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Σ. ΣΙΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ  ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1912

“- Kαι Σεις, κύριε Σίμο, τι έχετε να επιδείξετε εις έργα;

– Θα απαντήσω εις το ερώτημα τούτο διά των εξής γεγονότων και αριθμών και προκαλώ τους αντιπάλους μου να τα διαψεύσουν αν δύνανται :

ΠΡΩΤΟΝ : Ο Σιδηρόδρομος Αγρινίου – Άρτης. Το όνειρον τοσούτων δεκαετηρίδων, όνειρον το οποίον οι κ.κ. Καραπάνοι και οι άλλοι αφήκαν απραγματοποίητον επί 30 όλα έτη, πραγματοποιείται οριστικώς από του Μαρτίου 1912……..

ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Η οδοποιία του 1912. Πρέπει να μάθετε συμπολίται ότι επί των ημερών της βουλευτίας των κ.κ. Κ.Καραπάνου, Π. Καραπάνου και Α. Γαρουφαλιά, ο τότε υπουργός κ. Ευταξίας κατήργησε το κονδύλιον της συντηρήσεως των οδών της Άρτης και εχαρακτηρίσθη η μεγάλη οδός Καλλεντίνης – Καλαρρυτών ως επαρχιακή, αφεθείσα ούτω εις την τύχην της…….Εν τούτοις, κατόπιν των διαμαρτυριών μου εντός και εκτός Βουλής κατώρθωσα να πεισθή ο Υπουργός να άρη κατά το 1912 το απαίσιον τούτο μέτρον και δια του προϋπολογισμού του 1912 προβλέπεται η δαπάνη διά την συντήρησιν της μεγάλης οδού Καλλεντίνης – Καλαρρυτών και την κατασκευήν και άλλων βατών οδών καθ’ όλον τον Νομόν….. Ομοίως αγγέλω υμίν ότι απεφασίσθη η κατασκευή και νέας μεγάλης αμαξιτής οδού και άλλης, η οποία θα ενώση την Άρταν με τα Τρίκαλα.

ΤΡΙΤΟΝ : Η επαναφορά των τελωνιακών προνομίων ατελείας επί των έξω της γεφύρας Άρτης προϊόντων είνε έργον ιδικόν μου…..

ΤΕΤΑΡΤΟΝ : Η μεταφορά του Τελωνείου εκ του αίσχους της Κοπραίνης  εις Μενίδιον είνε έργον αποκλειστικώς ιδικόν μου, πολεμηθέν λυσσωδώς τόσο υπό των Καραπαναίων, όσον και υπό των Γαρουφαλαίων…..

ΠΕΜΠΤΟΝ : Η δικαστική υπαγωγή του Δήμου Θυάμου από το Πρωτοδικείον Μεσολογγίου εις το Πρωτοδικείον Άρτης είνε έργον ιδικόν μου…… Διά της επιτυχίας ταύτης, αφ’ ενός μεν αι τυχόν τελωνιακαί διαφοραί των Αρταίων εις το Μενίδι θα εκδικάζονται εις Άρταν και αφ΄ετέρου δε η πόλις της Άρτης ενισχύεται οικονομικώς διά της υπαγωγής όλων των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου Θυάμου εις Άρταν.

ΕΚΤΟΝ : Η δια νόμου υποχρεωτική πρόσληψις 10 κατ’ έτος νέων εκ του Νομού Άρτης ως υποτρόφων του Δομπολείου κληροδοτήματατος, του οποίου η λειτουργία αρχίζει από το έτος 1913……

ΕΒΔΟΜΟΝ : Η ψήφισις νόμου προς την αποξήρανσιν του έλους Μπάνης, της εστίας ταύτης των μολυσματικών νόσων…..

ΟΓΔΟΟΝ : Η δια Βασιλικού Διατάγματος έγκρισις προς συμπλήρωσιν ολοκλήρου του Τηλεφωνικού Δικτύου, καθ’ όλον τον Νομόν Άρτης και του οποίου η εγκατάστασις αρχίζει από του Μαρτίου του 1912…..

ΕΝΑΤΟΝ : Η κατά το παρελθόν έτος ίδρυσις ταχυδρομείου εν Ματσουκίω.

ΔΕΚΑΤΟΝ : Η διά νόμου ίδρυσις Γεωπονικού Σταθμού εν Άρτη.

ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ : Ομοίως η δημιουργία κτηνοτροφικής έδρας εν ‘Αρτη…

ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ : Η μερική επιστράτευσις  του Νομού Άρτης  οφείλεται κατά μέγα μέρος εις τα παρακλήσεις μου πλησίον της Κυβερνήσεως, όπως μην αφεθή ο Νομός Άρτης εκτεθειμένος εις τον κίνδυνον της εισβολής ατάκτων στιφών…….

ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ : Η απαλλαγή των προστίμων εκ της επιτάξεως  οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις εμέ, ως τούτο γνωρίζουσιν οι εξ Αγνάντων και Πραμάντης ελθόντες ενταύθα αντιπρόσωποι Κοινοτήτων.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ :  Η βελτίωσης της θέσεως των δημοδιδασκάλων και υποδιδασκάλων υπήρξε μέληά μου  εκ των πρώτων εν τη Βουλή….

ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ : Η απαλλαγή των εκ Πραμάντης κτηνοτρόφων εκ του λιμενικού φόρου Βονίτσης κατά το παρελθόν θέρος εις την εμήν ενέργειαν….

Πλην τούρων δε επέτυχον τη συντόνω μερίμνην μου και τα εξής :

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ : Την εξασφάλισιν των δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων της Άρτης κατά τον ψηφισθέντα περί Κοινοτήτων νόμον.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ : Την εις β’ ανάγνωσιν ψήφισιν νόμου δι’ ου υποχρεούνται οι τσιφλικούχοι να παρουσιάσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας των…

ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ :  Την έγκρισιν συστάσεως διά την ίδρυσιν Σχολών εκ του κληροδοτήματος Συγγρού εις Θεοδώριανα και Σελλάδες – Κομπότι.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑΤΟΝ : Την υποχρεωτικήν υπό του Κράτους ίδρυσιν Σχολείων , όπου δεν υπάρχουσι τοιαύτα μέχρι σήμερον…

ΕΙΚΟΣΤΟΝ :  Την απαλλαγήν και αναστολήν φόρων, όπου ο τόπος έπαθεν εκ θεομηνιών…..”(Πηγή : Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, Ε. Ιντζέμπελης, Αθήνα, 2016)

Στη φωτογραφία “Προεκλογική συγκέντρωση του Βουλευτή Σ. Σίμου στην Άρτα το 1910”. (Φωτο από αρχείο Τάκη Ζαρκαλή)

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στο πέρασμα του χρόνου. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *